با  زدن  نمیشویم!

با   نمیشویم!

با   نمیشویم!

با   نمیشویم!

با  هم  نمیشویم !

#کمی_تأمل_کنیم...