مواظـبـــ بـاشـیـد

پـایـتـان را کـجـا بـر زمـیـن مـی گــذاریـد

اکـنـون مـیـن هـایـی از جـنـس دیـگـر در کـمـیـن شـمـاسـت

مـیـن هـای جـنـگــ سـخـت

"پـای جِـسـمـتـان " را قـطع مـی کـنـد

امـا مـیـن هـای جـنـگ نــرم

" پــر پــــرواز روحـتـان " را .....