یا امام زمان (عج)

مزاحمتون شدم ؛

خواستم بگم از گریه هاتون کم کنین

میگن آخرالزمانه

آخه فصلها جا عوض کرده

همه جا جنگه و آدم کشی

زلزله و طوفان و وقایع طبیعی هم جای خود

دلها از سنگ شده و نامردی

علما هم دارن میرن پیش خدا...

آخه دنیا کثیف شده

حیفِ اون آدمای پاک که هوای این دنیای کثیفو استشمام کنن

از خدامون میخوام بزودی زود اذن بده بهتون

و به چشما و عمر ماها هم یارای دیدن و تجربه کردنتون رو بده

تا با تمام وجود در رکابتون باشیم


دوستتون دارم، زود بیاین دلم گرفته :(