یادی از شهدا

خورشیدهای خاک نشین، یادشان بخیر

پل‌های آسمان به زمین، یادشان بخیر

با خون نوشته‌های «به مجنون خوش آمدید»

بعد از تقاطع دل و ایمان، یادشان بخیر