پلاکش را برای ما جا گذاشت  

تا روزی بدانیم،  از جنس ما بود

هویتش خاکی بود اما دلش را به آسمان زد !