گرامی باد 20 فروردین، روز فناوری هسته ای


ققنوس وار آتش مان می زنند و باز

از لا به لای سوختن آغاز می شویم

 بازی ادامه دارد و نوبت به نام ماست

ما تازه بعدِ باختن آغاز می شویم


آری، به رغم سایه ی سنگینِ سامری

یك روز از همین وطن آغاز می شویم