می گـویند :

شـهــــدا رفـتند تا مـا بمـانیـم . . .

ولــــی

من می گـویم :

" شـهـدا رفـتند تا مـاهم به دنـبـالـشان بـرویـم "


آری !

جـــامــــانـده ایــــم . . .

دل را بـایــــد صـافــــ کـــرد !


  

عکس از دختر آسمونی