کوچه هایمان را به نامشان کردیم ،

که هرگاه آدرس منزلمان را می دهیم


بدانیم

گذرگاه خون کدام شهید است

که با آرامش به خانه می رسیم...