گفــت :

هنــوز با ایـن گرانی ها پای " انقــلاب و آرمانهایش " هستــی ؟

گفتــــــم :

 در مکتبِ امــام حسیــن (ع) ممکــن است

زمــانی آب هــم برای نوشیـــدن نــداشته باشـــیم !


 پـس هنـــوز اوّلِ راهیـــــــــــــم...