بیعت با شهدا


شهدا چادرم را بنگرید ...

من پاسدار خون شما هستم و خواهم بود...