ســـــلام بر مهـــــــدی


ســـلام خـــورشید رخشــان ولایـت

بـــزن پــس ابــر هــای ســرد غیبت

که مــــا مردیم از ایـــن بی آفتـابی  آرامش جمکرانت از چشم من انداخت, 

امنیتی که بیمه های معتبر دارند ..

.
.
.

- اللهم عجل لولیک الفرج-