بخند ب حال وروزم...

حق داری ....

بدجور در سیم خاردار دنیا گیر کرده م....