لطفـــــــــــــــــا در بزنید
.
.
.
.

 نه این که 【 مــــادر 】 راپشـــت در بـــزنید ...    درچطوری دلش آمد که به پهلو بزند!!!

شعله ای بر جگر زخمی بانو بزند

بی حیا فاطمه رادید ولی نیت کرد

به در کنده شده باهمه نیرو بزند...