اوج لـِــــــذت روضـــــــه آن جایــــــی ســـــــت


کـــه اشــک هایـــت بـــرای روضـــــه ی حســـــین


آرام می چـِــکد روی چــــادرت ...


یادگــــارِ مـــادرِ حســـــین ...

 

گـــر نگاهــــی بـــه مـــا کنـــد زهــــــرا ...