قافله ی ما، قافله ی از جان گذشتگان است؛

هر کس از جان گذشته نیست، با ما نیاید.


شهید مهدی باکری