ما استراحت نخواهیم کرد

 این انقلاب و این جامعه آنقدر کار درش هست

که دیگر استراحت بی استراحت...


 آنقدر کار هست که می توان انجام داد

بی آنکه هیچ پست و سمت و حکم و ابلاغی در کار باشد.


"شهیدبهشتی "


پ.ن 1 : هستیم بر آن عهدی که بستیم ...

پ.ن 2 : پایان ماموریت یک بسیجی شهادت است ...