بانوی چادری


"چادرت"

رمز ورود به توست!

رمز ورودت با آرایش غلیظ هک میشود

با خنده های بلند هک میشود

با صحبت بی پروا با نامحرم هک میشود

اصلا شیطان منتظر نشسته است که تورا هک کند!

پس

 رمزگشایی از خویشتن را فقط به "همسرت"بسپار!

او محرم ترین هکر دنیاست برای تو!