خدا آن حس زیبایی ست ...

که در تاریکی صحرا

زمانی که هراس مرگ ،

می دزدد سکوتت را ...


یکی همچون نسیم دشت ،

می گوید:

کنارت هستم ای تنها

و دل آرام می گیرد . . .


【 الا بذکرالله تطمئن القلوب 】