شاید لباس را زود به زود بشود عوض کرد

یا خانه را فروخت ولی «فرهنگ» و «اخلاق» هویت ماست.


نباید به این زودی و سادگی،

شخصیت و هویت خود را بفروشیم و عوض کنیم.


برای مقاومت در برابر سیل تهاجم فرهنگی

باید «سدّ ایمان» زد و از مرز عقیده

و و اخلاص و فرهنگ حجاب و عفاف نگهبانی کرد.


خودباختگان در برابر فرهنگ بیگانه،

به راحتی «خدا» را هم می‌بازند...برگه‌ی «هویت» خود را گم نکنیم!