شیعه داعشی!     


در ادامه ی مطلب ...

شیعه داعشی!

چند وقتی است در ادبیات محافل سیاسی

در بین صهیونیست ها و وهابیون و بهاییت

وضد انقلاب ها وحکومت ها و بین تجزیه طلبان

وعده ای جاهل ابله این کلمه رواج پیدا کرده!

تا به شیعه وایران که پایگاه شیعه هست ضربه بزنند!

و ایرانی بودن مارو درمقابل دین ما قرار دهند!


ولی ایا غیر از این بود که ایران و شیعه

جلوی کفتاران داعشی وطرز تفکر این داعشیان را گرفت!

 ایا غیر از این بود ایران وشیعه به داد

کرد/ترک/عرب از مسیحی/سنی/شیعه و زرتشتی رسید!

ایا غیر ازاین بود که برای به فنا نرفتن سوریه و عراق

به انها کمک های مالی/تسلیحاتی و بشر دوستانه کرد

تا تفکرات داعشیان تکفیری این مزدوران رژیم صهیونیستی در منطقه پانگیرد!


بعضی از اقایون به عمد و یا از سرجاهلیت دوست دارند

ایران شیعی و تفکر شیعه در سرجای خود بنشیند

به دیگر بلاد کاری نداشته باشد!

به سیاست کاری نداشته باشد!

از هم تباران وهم کیشان خود دفاع نکند!

به امور بین المللی کاری نداشته باشد!

جلوی تفکرات غلط نایستد!

جلوی ابر قدرت های کثیف سرخم کند!


به نظر انها اگر ایران شیعی سرش را مثل کبک در زیر برف کند

ایران اباد و ازاد و مستقل خواهد شد

وهمه در امن امانند و بلایی هم سر شیعه نمی اید!
این عکس یک نوع از سران این تفکر را نشان میدهد!

اما زهی خیال باطل ماشیعه هستیم!

ما ایرانی هستیم از تبار مردمان ازاده!

ماپیروان حیدر کراریم!

ماسربازان کفن پوش حسینیم!

ما یاوران مهدی موعودیم!

اینجا کوفه نیست اینجا ایران است!

ما در برابر ابرقدرت های کثیف وشیطانی سرفرود نمی اوریم

بلکه سر در راه ایمانمان میدهیم!

ما دست از مبارزه با صهیونیست ها برنمی داریم

ما عاشق مبارزه با صهیونیست ها هستیم!

ما دست از دفاع از مظلوم

حتی اگر هم کیش هم تبارمان نباشد نمیکشیم!

سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست!

منطق ما در برار شما بی منطقان تیغه برنده شمشیر ماست!


ما دست از ولی فقیه نمی کشیم!

بلکه جان برای حفظ او میدهیم!
و اما این عکس ...

شیعه ای که به مزاج اینجور اقایون خوش نیست!یـــــــــــــاعــــــــــــلی