بر حرمت ناموس خدا حساسیم

ما جلوه ای از یک غضب عباسیم(ع)

یک ذره ز خاک زینب(س) اگر جابجا شود

به مرتضی علی(ع) قسم قیامت به پا شود...