بیچاره آن پدر شهیدی که

هربار دلش برای پسرش تپید

گفتند مردکه گریه نمی کنه . . . .!