فرقی ندارد؛

مرد یا زن..

هر دو "مدافعیم" 

منتهی...

من و چادرم


و تو و...