بگذار به چادرت پیله کنن مدام

به پروانه شدنت می ارزد 


........................................


جامعه به کمال زن نیاز دارد ونه به جمال او

کمال زن نیاز به پوشش ندارد …

چون همه به آن نیاز دارند


 ولی جمال زن …پوشش لازم دارد……چرا…

 چون جمال زن اختصاصی است

مال خودش ومحرم اش وبس

کمال اکتسابی است ……………….

ولی جمال مورثی وهنری در داشتنش نیست

خداوند متعال به اهل کمال پاداش میدهد یا به اهل جمال؟

 انجا که کمال می درخشد …جمال کمرنگ میشود 

و انجا که جمال می درخشد …کمال کمرنگ میشود