همیشه کمــــال هرچیز را دوست دارم

دست نیافتنی بودن

در اوج بـــودن!

مانتو بلند، روسری ومقنعه ؛ هرلباس ساده

همگــــی خوبست

اما من ...چادر رابیشتر دوست دارم

و چـــادر میپوشم

چون از من ◀ کوهی پرابهت ▶ ساخته

کـــــــــه

نگاه فرومــــایه ازساحتم کوتــــاه استــــ 

 و فقط چشمی مرا میبیندکه بـــه آسمان بیفتـــد