✿ فاطمه، فاطمه است✿

از شخصیت فاطمه(س)سخن گفتن بسیار دشوار است.

فاطمه(س) یک زن بود آن چنان که اسلام می خواهد که زن باشد.

تصویر سیمای اورا پیامبر،خود رسم کرده بود

واو را در کوره های سختی وفقرو مبارزه و 


آموزشهای عمیق وشگفت انسانی خویش پرورده وناب ساخته بود.

وی درهمه ی ابعاد گوناگون"زن بودن"نمونه شده بود

مظهر یک«دختر»دربرابرپدرش.

مظهریک«همسر»دربرابرشویش.

مظهر یک«مادر»دربرابر فرزندانش.

مظهر یک«زن مبارز ومسئول»،

دربرابرزمانش وسرنوشت جامعه اش...