زندگی هر دختری

پر است از دخترانه هایش

و بی شک این دخترانه ها

نعمت خدا

 و لایق شکر است...

و حقیقتا زیبا ترین دخترانه ی من

 حجــــاب است.


+ من حجاب را دوست دارم.

+ خدا روشکر بابت تمام دخترانه هایم.