شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می دهند


ما هنوز شهادتی بی درد می طلبیم


غافل که شهادت را جز به اهل درد نمی دهند