حواست هست هنوز شهید می آورند....

نکند غافل شوی.....

خودم را میگویم.....

زشت است بگوند چه کردی بعدما......

بگویم گناه...!

میدانم برای همه این ها دلیل می آوری....

و گوشَت ازاین روضه هاپراست....

خودم را می گویم...

اما باز هم گوش کن و ببین هنوز شهید می آورند...