شهدای ما توی جبهه جلوی گلوله تکه تکه شدند ...!!

دستشان را از بدنشان جدا کردند ..!!

مغزشان متلاشی شد ..!!

سرهایشان را بریدند ..!!

پاره پاره و غرق در خون شدند ..!!

له شدند زیر تانک دشمن ..!!

◄ آنان از تمام هستی خود گذشتند تا (اسلام و قرآن ) زنده بماند ...

◄آنان رفتند تا (ما) بمانیم ...

تا (ناموس) شان در امان باشد ...

تا (حرمت) شان شکسته نشود ...

◄ آنانها رفتند تا (ایمان ) از قلب ها نرود ...

تا (عفت و پاکدامنی و حیا ) بماند ...

تا دشمن دلشاد نشود ...

◄جان از بدنشان رفت تا ( حجاب و چادر) از سرمان نرود ...
.
.
.
و امـــــــا تــــــــو ..

به خود بنگر ؛ به کجا می روی ...؟!!

چگونه ارزشها را فراموش کردی ؟

چگونه در منجلاب غفلتها و گناه فرو رفتی ؟

بنگر که چگونه افسارت را به دست شیطان

و نفس سرکش خود سپردی که تو را آنچنان

به خود مشغول و در گناه و فساد غرق کرده

که اوج فاجعه را احساس نمی کنی ...!!!

.
.
.

• خوب بنگـر ...

اینجـا دنیاست ...

دنیای فانی ...

با لذّت های زودگــذر ...

لذّت ها و خوشی هایت که با گناهان همراه بود گذشت ،

و باز هم خواهد گذشت ...

به یاد آور برای چه آمدی و به کجا رهسپاری

و چه روز سخـــــــت حسابی در پیش رو داری ؟!!!

مهلتی که خدا به تو عطا کرده دیر یا زود تمام خواهد شد

و به سوی آخرت ابدی رهسپار می شوی ...

و تنها تو می مانی و اعمـــــالت ...

پس بتـــــــرس از هول قیامت و عـــــذاب و غضب الهی ؛‌

و تا فرصت باقیست به فکر توبه و جبران باش ؛

و از بند شیطان و خواهش های نفس رها کن خود را ...