بالـے בهید به وسـعت هـفـت آسـمـان مــرا

من هرچه مـے کنم به شهیـבان نمـے رسم