┘◄حــواسمـون بــاشـــہ . . .

خوشـا آنـانـکـه قـبـل از تـانـگـو مُـردنـد

بـدون لـاین و واتـسآپ جــان سـپـردند‌


خـوشـا آنـانـکـه در وایـبـر نـرفـتـنـد

بــه دور از فیسبوکـــــــ در خــاک خـفـتـنـد


هــمـانـهـائی کــه از تـانـگو بـریـدنـد

ز ایــنتـرنت بـه اونـتـرنـت پـریـدند


هـمـانـهائی کـه یکــ فـایلم نــداشتند

کامـنت عـشــق بر عــــالم نوشتند


هـمانهائی کـه خـیلی کـار درستند

بـه این پـست مــجازی دل نبستند


هـمانـها که سعادت را خــریدند

شـهادت را لــایک کــردند و پــریـدنـد…