زن در کلاس صبر و ناز و انتظار شاگرد اول شد

و مرد در کلاس تمنّا و نیاز و تلاش برای وصال.

زن آموخت که چگونه دل برباید

و مرد آموخت که چگونه دل به دست آرد.

مرد عصیانگر بود و سرکش.

نگاه به هر سو داشت و میل به کشف و ادارک.

پس حجاب چشم بر او واجب شد تا نگاهش فقط به سوی محبوب خود باشد.

زن نیز چون لطیف بود و زیبا،

میل به خودآرایی و نمایانگری داشت.

پس حجاب تن بر او واجب شد تا گرفتار تبرج نشود.

این شد که خداوند اول بار حجاب چشم را به سوی مرد نازل کرد

و سپس حجاب تن را برای زن آفرید