می گـفت نمی شـود ؛ اصـلاً امـکان نـدارد.

حجـاب و ورزش ؟! حجـاب و کوهـنوردی؟!

حجـاب و فعالـیت؟!… نـه ، شـدنی نیـست!

امـا وقـتی فـرشـته ای عکـس خـرمشـهر را در چشـمانش قـاب گـرفت

دیـد می شـود ؛ بـا «حجـاب» جنـگ هـم می شـود!


شهیـد حمیـد رستمـی:

 به پهلوی شکسته مادرم فاطمه زهـرا (سلام الله علیها)

قسمتان میدهم که حجاب را ، حجاب را رعایت کنیـد.عـاشــ♥ــق نوشـت:


چه حس خوبیست امانتی ات را برداری

ببری کنار صاحبش


و زمزمه کنی: من هنوز امانتدارمـ

ادامه ی راه را یاری امـ کن

ای شهیـــــــد....!