آقا من غلط کردم، اشتباه کردم،

نفهمیدم، کوتاهی کردم، راه رو گم کردم و ....


خدایا تو چرا نیامدن امام زمان رو به پای من ناچیز می نویسی؟

عیب از منه دیگه؟

منو بکش راحت کن اما فرج آقامون رو برسون.


های بچه مسلمون،

های بچه شیعه،

های تویی که میگی یا امام زمان بیا بیا،

آره عزیزم با تو هستم باتو،

خدایش بس نیست؟

خدایش دیگه شورش رو در نیاوردی؟

خدایش عرضه داری از امام زمانت حمایت کنی؟


تویی که مدام دم از امام زمان می زنی

الله وکیلی برا امام زمان چیکار کردی؟

بابا همه چیز جوره

بخدا همه نشانه ها همه حرف هایی که

ائمه گفتن با تمام اتفاقات الآن جوره بخدا فرج نزدیکه.


جان من چیکار کردی؟

خجالت داره.

بخدا خجالت داره الآن که همه چیز جوره از خواب بیدار نشیم.

دشمنای امام زمان از ما بیشتر به ایشون اعتقاد دارن تا خود ما.

اونا آماده اند اما من و توی پر مدعا چی؟


دنبال چی می گردی؟

ازدواج؟ کار؟ بچه؟ خونه؟ ماشین؟ عاقبت بخیری؟

جایگاه خوب تو بهشت؟

بابا همه اینا بعد امام زمان جوره.